đường kính của lỗ: làm thế nào để tính toán kích thước của lỗ

Photo of author

By Lisa chen

đường kính khoan là đường kính của công cụ được sử dụng để khoan.

Do vậy, việc tính toán đường kính kích thước của một lỗ không mạ và một lỗ mạ là khác nhau.

Đối với các lỗ trống không mạ, kết quả tính toán là tổng của kích thước lỗ trước và +0. 00 mm/ 0 mil.

Tuy nhiên, mặt khác, các lỗ mạ điện là tổng của các kích thước lỗ trước và +0,10 mm/ 4 mi.

 

đường kính của lỗ: làm thế nào để tính toán kích thước của lỗ_1

Độ mở PCB

 

đường kính giếng sản xuất/ phd

 

The calculation for the PHD =

 

Độ mở rộng-OAR (vòng tròn ngoài)

 

là những vòng tròn bên ngoài. bạn có thể tính toán sự khác nhau giữa đường kính của đĩa hàn và kích thước công cụ bằng 2.

đường kính của lỗ: làm thế nào để tính toán kích thước của lỗ_2

 

Vòng tròn hoàn thành

một vòng tròn hoàn chỉnh là một phần nằm giữa một lỗ hống và cạnh của đĩa hàn.

ngoài ra, khi khoan ra khỏi trung tâm, vòng tròn sẽ bị nứt.

nhưng điều này hoàn toàn phụ thuộc vào đường kính bên ngoài và đường kính đĩa.

tính toán của far;

chiều rộng (t 1) của một vòng tròn sản xuất bìa phải lớn hơn hoặc bằng 0, 050 mm.

chiều rộng (t 2) của một vòng tròn ở trong bộ giấy phải lớn hơn hoặc bằng 0, 0100 mm.